Skelbiu nemokamai lt
Skelbimų paieška

Finansų, ekonomikos ir apskaitos departamento Ats

Skelbimo nr. 52659, įdėtas: 2010-10-16 · Perskaitė: 499

Skelbimas nebegalioja.

Finansų, ekonomikos ir apskaitos departamento Atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)Skelbimo data: --

Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Finansų, ekonomikos ir apskaitos departamento Atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

FINANSŲ, EKONOMIKOS IR APSKAITOS DEPARTAMENTO


ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


. Pareigybės lygis – A.


. Pareigybės kategorija – .

II. PASKIRTIS

. Įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų, ekonomikos ir apskaitos departamento Atsiskaitymų skyriaus finansų ir apskaitos politiką ir užtikrinti jos atitikimą galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems šias sritis.

III. VEIKLOS SRITIS

. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas finansų valdymo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


.. išmanyti ir savo veikloje vadovautis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės biudžeto įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą biudžetinėse įstaigose;


.. žinoti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės aktus;


.. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;


.. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip metų darbo patirtį finansų srityje bei ne mažesnę kaip metų finansinio darbo patirtį biudžetinėse institucijose;


.. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer bei biudžetinėms įstaigoms skirtomis finansų ir apskaitos sistemomis. Labai gerai išmanyti darbą su valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS);


.. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;


.. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti.


.. nuolat kelti savo kvalifikaciją;


.. laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


.. tvarko Tarnybos atsiskaitymų su juridiniais ir fiziniais asmenimis buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus patvirtintų programų ir išlaidų sąmatų ribose;


.. vykdo atsiskaitymų operacijas per Tarnybos sąskaitas bankuose ir registruoja jas buhalterinėje apskaitoje;


.. vykdo Tarnybos atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais per VBAMS patvirtintų programų ir išlaidų sąmatų ribose:


... rengia Finansų ministerijos Iždo departamentui mokėjimo paraiškas pagal apmokėtinų išlaidų pagrindimo dokumentus – tiekėjų sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sutartis ir kitus mokėjimo dokumentus, naudojant VBAMS;


... užsako lėšas į Tarnybos biudžetines sąskaitas banke darbo užmokesčiui, tarnybinių komandiruočių bei kitoms išlaidoms, kurių negalima tiesiogiai apmokėti per VBAMS;


... rengia Finansų ministerijos Iždo departamentui mokėjimo paraiškas pagal gautas iš teritorinių žemėtvarkos skyrių mokėjimo paraiškas jiems patvirtintų išlaidų sąmatų ribose;


.. kontroliuoja, kad mokėjimo paraiškose būtų nurodyti teisingi lėšų gavėjų rekvizitai ir paraiškose nurodytos sumos laiku būtų apmokėtos;


.. kontroliuoja, kad teritorinių žemėtvarkos skyrių mokėjimo paraiškose nurodytos tiekėjams ir rangovams mokėtinos sumos neviršytų jiems patvirtintų išlaidų sąmatų ir teisingai būtų priskirtos biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos ir valstybės funkcijų kodams; esant būtinumui inicijuoja sąmatų pakeitimus;


.. registruoja kompiuterinės buhalterinės apskaitos programos DB „Apskaita“ (toliau – Apskaitos programa) registruose pateiktų ir apmokėtų mokėjimo paraiškų duomenis ir užtikrina jų savalaikį ir teisingą atvaizdavimą apskaitoje;


.. tvarko bendrųjų žurnalų procedūras VBAMS: kasinių išlaidų sumažinimą, padidinimą, grąžinimo pažymų, įregistruotų automatiniu būdu, įrašų taisymą;


.. atlieka VBAMS finansinių metų pabaigos ir pradžios procedūras (uždaro finansinius metus - programų išlaidų sąskaitas bei periodus, įkelia naujųjų finansinių metų sąmatas ir kt.);


.. ruošia ir teikia Finansų ministerijos Iždo departamentui asignavimų poreikio prognozes, gauna asignavimų poreikio prognozes iš teritorinių žemėtvarkos skyrių;


.. atlieka VBAMS asignavimų, gautų į Tarnybos sąskaitą banke, panaudojimo žurnalo procedūras, tikrina, ar sutampa gautų asignavimų likutis VBAMS su Apskaitos programos duomenimis;


.. nuolat stebi, kad Apskaitos programoje fiksuotos kasinės išlaidos atitiktų VBAMS duomenis pagal kiekvieną Tarnybos vykdomą programą bei ekonominės klasifikacijos kodus;


.. rengia biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo kasinių išlaidų mėnesines, ketvirtines, metines ataskaitas;


.. tvarko pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, pridėtinės vertės mokesčio buhalterinę apskaitą ir užtikrina šių lėšų pervedimą laiku į Valstybinę mokesčių inspekciją;


.. rengia pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, PVM bei kitas teisės aktais numatytas ataskaitas Finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;


.. tvarko pavedimų bei kitų lėšų buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad lėšos būtų naudojamos griežtai pagal jų tikslinę paskirtį; vykdo atsiskaitymus per banke atidarytas pavedimų ir kitų lėšų sąskaitas;


.. nuolat stebi, kad banko sąskaitų išrašų duomenys atitiktų Apskaitos programoje atvaizduotų atsiskaitymų operacijų duomenis; kiekvieno mėnesio pirmą dieną sutikrina banko sąskaitų išrašų likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis;


.. užtikrina visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pagrįstumą apskaitos dokumentais ir teisingą jų atvaizdavimą buhalterinės apskaitos registruose;


.. vykdo atliekamų operacijų einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;


.. užtikrina, kad apskaitos informaciją būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;


.. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus.


.. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas asmeniškai atsako už tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą bei savalaikį pavedamų užduočių įvykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Dokumentai priimami: Personalo skyriuje, kab., Gedimino prospekte , Vilnius

Išsamesnė informacija apie konkursą: , henrikakzum.lt, www.nzt.lt
Kiti skelbimai iš kategorijos "Buhalterių paslaugos"
paskolas - kreditus su užstatu arba be užstato
SKUBIAI suteikiame paskolas - kreditus (su užstatu arba be užstato). Stengiames padeti, suprasti, konsultuojame visais klausimais. Ilgamete kreditavimo patirtis. Susisiekite su manimi paštu:
Informuoju jus visus, kurie ieškote pinigų paskolos tarp visų tam
Sveiki JŪSŲ DĖMESIO NENORITE, SKAITYKITE LAIKĄ SKAITYTI Skolintojo el. Paštas: siccapretatous@gmail.com     Informuoju jus visus, kurie ieškote pinigų paskolos tarp visų tam, kad galų gale
Sveiki, Skolintojo el. Paštas: siccapretatous@gmail.com
Sveiki, Skolintojo el. Paštas: siccapretatous@gmail.com Paskolos pasiūlymas tarp individualių. prašau atidžiai perskaityti. Tikri žmonės yra tie, kurie žino, kaip nukentėjusiems žmonėms
Paskolos pasiūlymas el. Paštas: siccapretatous@gmail.com
Paskolos pasiūlymas el. Paštas: siccapretatous@gmail.com Kreipiuosi į jus norėdamas paliudyti apie moteriškės malonumą, kuri padėjo man surasti šypseną ir išspręsti visas mano problemas kreditu
greitos paskolos finansavimas per 48h
greitos paskolos finansavimas per 48h greitos paskolos pasiūlymas; El. Paštas: siccapretatous@gmail.com sužadėtinis rimtai; sąlygos yra paprastos ir
suteikiu paskolas visiems, kuriems reikalingas finansavimas.
Sveiki! Ponia / ponia PASIŪLYMO TARP INDIVIDUALIOS SUNKIOS IR SĖKMINGOS Aš suteikiu paskolas visiems, kuriems reikalingas finansavimas. Aš darau pinigų paskolas nuo 1 000 iki 5 000 000 eurų
Jūsų finansinių problemų sprendimai
Jūsų finansinių problemų sprendimai Prašau susisiekti su
Buhalterines paslaugos Vilniuje
Buhalterines paslaugos Vilniuje tik su Jugma. Geriausi buhalteriai susisiekti 8 657 64300 el pastu info@jugma.lt arba tiesiog tinklapyje
whatsapp: +33756883870
Sveiki ponas / Madames Jūs atmetėte banką ir norite gauti paskolą, kad galėtumėte paremti savo poreikius, nesijaudink. Nepriklausomai nuo jūsų finansinės padėties. Galite gauti paskolas nuo
Buhalterinės apskaita Kaune
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. UAB, MB ir VŠĮ steigimas bei
Apleistos buhalterijos tvarkymas internetu
Siūlome visą reikalingą buhalterinės apskaitos priežiūrą ir kontrolę sėkmingam Jūsų įmonės vystymuisi, taip pat galite pasinaudoti apleistos buhalterijos tvarkymo paslauga. Be to, teikiame visas
Reikia skubiu finansavimo?
Patirtis rodo 8 metus šioje srityje, turiu sukure labai patikima sistema ir teises, siekiant palengvinti kreditu pasiulai taip, kad klientas yra saugesnis. Aciu kapitala, kad aš turiu, aš siulau

Kiti skelbimai...

Kontaktai


Skelbimo galiojimas pasibaigęs.


  • Skelbimas įdėtas: 2010-10-16
  • Galioja: iki 2011-05-07


 


© lusi.lt - Nemokami skelbimai

Reklama nemokamai parduodu perku